Duálne vzdelávanie

Naša prevádzka sa stala v roku 2019 ako prvá v Hlohovci výhradným držiteľom osvedčenia spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania v študijnom odbore:

2487 H 01  autoopravár – mechanik

2487 H 02  autoopravár – elektrikár

 

Na našom pracovisku sa venujeme výchove mladých talentov. Poskytujeme im praktické znalosti v oblasti automobilizmu a doplnenie teórie o zručnosť v reálnom svete autoservisu.

Na individuálnom externom stupni(platená neakreditovaná forma štúdia) pripravujeme výnimočné talenty pre kariérny rast na pozície majstrov dielne, servisných technikov, servisných poradcov, vedúcich servisov.

 

Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka.

Ďalším dôležitým aspektom systému duálneho vzdelávania je aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou. uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka.

Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou.

 

Tento systém vzdelávania tak zabezpečuje, že vzdelávanie a príprava žiaka na výkon povolania plne zodpovedajú požiadavkám zamestnávateľa

 

Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí, ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pôde zamestnávateľa.

Celá praktická príprava sa uskutočňuje, na rozdiel od klasického školského spôsobu výučby, v reálnych podmienkach na pracovisku praktického vyučovania, čo je vždy záruka širšieho rozvoja zručností jednotlivca v súlade s požiadavkami trhu práce. Teoretické vzdelávanie zostáva súčasťou výučby na škole.

V systéme duálneho vzdelávania si mladý človek overuje teoretické poznatky nie na cvičných prácach, ale priamo pri praktickej činnosti na produktívnych prácach súvisiacich s produkciou u zamestnávateľa.

Každý žiak pred vstupom na Strednú odbornú školu uzavrie učebnú zmluvu s našou prevádzkou, kde bude získavať odborné zručnosti. Súčasťou učebnej zmluvy sú aj podmienky vyplácania podnikového štipendia a ostatného finančného a hmotného zabezpečenia žiaka počas štúdia.

Pravidelné mesačné finančné príspevky vo forme podnikového štipendia (napríklad v 1. ročníku 40 €/mes.,v 2. ročníku 60 €/mes. a pod.) a pomoc pri hmotnom zabezpečení žiaka (napr. cestovné náhrady, stravovanie, príspevok na ubytovanie a pod.) sú významným benefitom, ktoré môže získať každý žiak, ak sa rozhodne vstúpiť do systému duálneho vzdelávania a získať praktickú odbornosť u konkrétneho zamestnávateľa.

Okrem pravidelného podnikového štipendia môže dostávať žiak od zamestnávateľa za svoju produktívnu prácu adekvátnu odmenu a ďalšie benefity, často obdobné ako kmeňoví zamestnanci.

Tento systém ponúka reálnu možnosť uzatvorenia budúcej pracovnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy popri učebnej zmluve s výhodnými pracovno-právnymi podmienkami. Ak chceš v reálnych podmienkach zažiť, čo znamená flexibilne reagovať na meniace sa technologické, či hospodárske podmienky, či ľahšie pochopiť, čo znamená podnikateľské myslenie v praxi, tak príprava na povolanie v duálnom vzdelávaní u nás je to správne riešenie!

Ak potrebuješ doplniť informácie o projekte, prípadne sa prísť ku nám pozrieť, tak kľudne nám zavolaj na 0915 66 22 88